Fylkesbiblioteket

Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025

Biblioteka gjev alle lik tilgang til informasjon, kunnskap, litteratur og kulturelle opplevingar, og dermed til personleg utvikling.

Sjå planen

Fylkeskommunen ivaretar regionale bibliotekoppgåver og regional bibliotekutvikling. Fylkesbiblioteket er bibliotekfagleg rådgivar for kommunane og biblioteka i vidaregåande opplæring. Vi initierer, leier, finansierer og støttar utviklingsarbeid i biblioteka i Hordaland, og har i samarbeid med kommunane utvikla fem regionale biblioteksamarbeid.

Ei kjerneoppgåve er å utvikle og oppdatere  kompetansen til bibliotektilsette i fylket gjennom strategisk arbeid, kurs, konferansar og andre kompetansehevande tiltak.

Fylkesbiblioteket sikrar innbyggjarane i Hordaland tilgang til e-media og digitale ressursar, organiserer og delfinansierer ei transportordning mellom bibliotek, og utviklar biblioteknettstader i fylket i samarbeid med bibliotektilsette og ulike fagmiljø i landet. Fylkesbiblioteket driftar bokbåten.

Tenester og tilbod

Aktuelle saker handsamast i utval for kultur, idrett og regional utvikling

Sjå heile oversikta

Døme på kva vi arbeidar med

Modellbiblioteket i Sund kommune

Fylkesbiblioteket har for åra 2014-2016 fått støtte frå Nasjonalbiblioteket til prosjektet Sterk, spenstig og klar. Eit delprosjekt er utvikling av modellbibliotek, der målet er fornying av biblioteklokalet og meir aktiv formidling i det fysiske og digitale bibliotekrommmet. Bibliotekrommet blir tilrettelagt som aktivitets- og arrangementsarena, samstundes som lokale tilhøve og behov blir vektlagt i utforminga.

I 2015 var Sund folkebibliotek valt ut som eitt av modellbiblioteka, og 25. november blei det nyinnreidde biblioteklokalet der opna. Dei tilsette har fått hjelp frå interiørarkitekt, og fekk spanande og nyttige framlegg som blei brukte under ominnreiinga. Finansieringa er gjort i eit spleiselag mellom Nasjonalbiblioteket, Hordaland fylkeskommune og Sund kommune.

Biblioteksamarbeid i Hardanger – og i resten av Hordaland

Fylkesbiblioteket har i ei årrekkje arbeidd målretta for etablering og utvikling av interkommunale biblioteksamarbeid i fylket, og 32 av 33 folkebibliotek er no med i eit av dei fem etablerte samarbeida; Nordhordlandsbiblioteka, Biblioteka i vest, Sunnhordlandsbiblioteka, Hardangerbiblioteka og Fusa/Os/Samnanger/Vaksdal.

Hardangerbiblioteka består av sju bibliotek i Hardangerområdet, i tillegg til Voss. Biblioteka samarbeider om forfattar- og arrangementsturnear, og dei arbeider saman om utviklingsprosjekt i biblioteka. Bibliotekleiarane støttar kvarandre i arbeidskvardagen, og inspirerer kvarandre til utvikling og endring. Fellesskapet dei dannar er med på å vidareutvikle både fagområdet og kompetansen til den enkelte – og gjev betre bibliotektenester til brukarane av biblioteka. Hardangerbiblioteka har i samarbeid med fylkesbiblioteket etablert ein felles nettstad på www.hardangerbiblioteka.no.